ANBRINGELSE PÅ SOLSIKKEGÅRDEN

Et væsentligt element i en anbringelse på Solsikkegården er, at indsatsen skal være realistisk og målrettet.

Dette sikres ved, at der bliver udarbejdet en udviklingsplan, som tager udgangspunkt i barnets/den unges individuelle ressourcer og problemstillinger. En grundlæggende betingelse for en anbringelse er, at det ikke er et mål, at barnets/den unges kompetencer er færdigudviklet ved udskrivningen, men blot at anbringelsesgrundlaget er indfriet. Derimod handler anbringelsen om at fjerne eller mindske de barrierer, som står i vejen for at kunne udskrive barnet/den unge og videreføre den pædagogiske indsats i en mindre indgribende ramme.

Anbringelse – en midlertidig fase

Et andet centralt element i en anbringelse på Solsikkegården er, at indsatsens fokus flyttes væk fra institutionsmiljøet, til det miljø, som barnet/den unge skal udskrives til senere. Med andre ord handler det om at styrke barnet/den unges integration i sammenhænge udenfor institutionen. Anbringelsen skal derfor betragtes som en midlertidig fase, og for at anbringelsen kan opnå succes, skal indsatsen sammentænkes og integreres med andre sideløbende indsatser i den anbragtes nærmiljø. Eventuelle problemstillinger vedrørende barnets/den unges familieliv eller skolegang, skal derfor orienteres under anbringelsen.

Vigtigt med det nære netværk

Et tredje væsentligt element i en anbringelse på Solsikkegården er at en anbringelse også involverer den anbragtes familie. Det er således helt centralt, at familien har et stort fokus i indsatsen.

Forældrelejlighed

På Solsikkegården har vi et anneks, som eksempelvis vil kunne benyttes som en forældrelejlighed. Der vil her være mulighed for at forældre eller andre med tæt tilknytning til barnet/den unge, kan bo der i aftalte perioder. F.eks. hvor der arbejdes med forældrerollen, eller hvor der i den sidste del af anbringelsen, bliver støttet op om familien, så de har de bedste muligheder for at fortsætte den positive udvikling for barnet/den unge som familie. På den måde har forældrene mulighed for kvalitetstid alene med deres søn/datter, samtidig med at der er mulighed for, at Solsikkegårdens pædagogiske personale kan støtte op omkring samværet.

Dette betyder, at der skal sikres sammenhæng mellem den indsats, som foregår under anbringelsen, og de tiltag der gennemføres for barnet/den unge og familien efter endt anbringelse.

Udskrivningen

Når barnet/den unge overleveres til en anden instans ved udskrivningen, er det derfor en præmis, at de nye omsorgsgivere allerede er blevet involveret, og er klar til at modtage barnet/den unge og fortsætte det pædagogiske arbejde.